BOSERO POLISIAL TA AMPLIA RIBA SUSESO DI BASHAMENTU DI BALA DEN JAMAICAWEG KU RESULTADO DI 4 PERSONA MORTO I 6 PERSONA HERIDA – Kiko Ta Pasando Notisia


https://kikoapasa.com/2017/08/08/bosero-polisial-ta-amplia-riba-suseso-di-bashamentu-di-bala-den-jamaicaweg-ku-resultado-di-4-persona-morto-i-6-persona-herida/

Advertisements